GDPR seriál - 2. : Právo na informácie o uchovávavných dátach
späť

GDPR seriál - 2. : Právo na informácie o uchovávavných dátach

Blíži sa termín, kedy nové regulacia ochrany súkromia GDPR nadobudne právoplatnosť. Z toho dôvodu Vám budeme v najbližších týždňoch zasielať typy, a oboznámime Vás s novinkami, ktoré Vám uľahčia prípadnú komunikáciu s adresátmi v suvislosti s GDPR povninnosťami.

Právo na informácie o uchovávaných dátach.

GDPR dáva možnosť Vašim adresátom, požiadať Vás o informáciu, aké osobné údaje uchovávate a na aké účely. Pripravili sme pre Vás možnosť vytvoriť si jednoduchá linku, pomocou ktorej si adresat má možnosť prezrieť svoje uchovavané osobné údaje a nastaviť si ich.

Formáre sú uživateľské rozhrania, ktoré umožňujú adresátov editovať svoje registrácie vo Vašom účte. Formuláre si vytvárate sami a sami rozhodujete ake možnosti poskytnete adresátom. Máte možnosť nadefinovať: 

  • Ktoré atribúty bude adresát vidiet a mať možnosť editovať
  • Ktoré z editovateľných atribútov budú povinné a ktoré voliteľné
  • Výberiete si skupiny do ktorých sa adresát bude môcť registrovať a zároveň skupiny, ktore nebude vedieť ovplyvniť
  • Budete mať možnosť zaslať adresátovi unikátnu linku, kde dostane prístup k formuláru bez nutnosti zasielať kampaň

K tvorbe formulárov sa dostanete po otvorení hlavných nastavení mailinglistu a nasledne kliknete na tlačidlo Formuláre.

Dostávame do zoznamu vytvorených formulárov. Pokiaľ nemáme ešte vytvorený formulár, urobíme tak prostredníctvom zeleného tlačítka Pridať nový formulár.

 

Pri vytvorení nového formulára sú jednotlivé položky formulára nasledovné:

  • Názov formulára – názov, ktorý popisuje funkciu formulára, je určený pre lepšiu identifkáciu pre Vás v zozname formulárov.
  • Aktívny formulár – určuje či je formulár dostupný pre adresátov
  • Nastavenia atribútov – tu si zvolíte, ktoré z atribútov bude adresát vo formulároch vidieť a ktoré z nich budu povinné. Pokiaľ adresát nezadá povinný atribút, zmena sa neuloží. Pri viditeľných atribútoch je dôležitý aj ich popis, kde môžete vysvetliť, z akého dôvodu tento údaj požadujete – nie je povinný.
  • Nastavenie viditeľných skupín – umožnuje adresátom priradiť alebo vyradiť sa zo skupiny. Skupiny slúžia poväčšinou na rozdelenie adresátov do tématických celkov, ale dajú sa využiť aj ako konfirmačné tlačítko (viď. nižšie)

Po vytvorení formulára, je možné si formálar nasimulovať. Uvedieme príklad jednoduchého formulára, ktorý umožní adresátovi editovať svoje preferencie – Meno, záľuby a zaradenie do tematických skupín.